Velký příběh II - Kurzy o životních a duchovních otázkách

2. Křest a pokušení

V této lekci se podíváme na tři scény z Ježíšova života: Ježíšův křest, pokušení na poušti a začátek jeho učení

Výchozí biblické texty: 

Matouš 3−4Marek 1Lukáš 3−4Jan 1

První scéna: Křest

Bůh poslal jednoho muže, jmenoval se Jan, aby řekl lidem, že se mají připravit, protože přichází Mesiáš. Jan byl vzdáleným Ježíšovým příbuzným a narodil se jenom o šest měsíců dříve. Byl to člověk, který žil v divočině,  živil se kobylkami a medem a nosil oblečení z velbloudí kůže.

Jan odvážně vyzýval Židy: „Neříkejte jenom ústy, že milujete Boha, dokažte to svým životem! Obraťte se od hříchu k Bohu!“

Lidé ho znali jako Jana Křtitele, protože ty, kdo vyznali svoje hříchy, pokřtil v řece Jordánu. Křest byl symbolem očištění od hříchů a rozhodnutí žít novým životem.

Když se židovští vůdci ptali Jana, jestli je Mesiáš, odpověděl: „Ne, ale přichází někdo větší než já. Nejsem hoden rozvázat sandály ani být jeho sluhou. Já křtím vodou, ale on bude křtít Duchem svatým!“

Brzy nato přišel Ježíš, aby se dal pokřtít. Když ho Jan uviděl, řekl: „Já bych měl být pokřtěn od tebe!“

Ježíš však na tom trval a Jan ho před všemi lidmi pokřtil. Když Ježíš vyšel z vody, sestoupil z nebe Duch svatý – vypadalo to, jako kdyby z nebe slétla holubice. Potom zazněl hlas z nebe: „Ty jsi můj syn, kterého miluji, mám z tebe velikou radost!“

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz