KDO JE JEŽÍŠ?

 

Nejvýznamnější osobností všech dob?
Největším vůdcem?
Největším učitelem?
Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra?
Tím, kdo žil nejsvatějším životem?

Jestliže navštívíte kteroukoli část dnešního světa a budete se bavit s lidmi libovolného náboženství, kteří znají historická fakta, pak bez ohledu na to, nakolik vážně své náboženství berou, uznají, že Ježíš z Nazareta je skutečně výjimečný.
Ježíš změnil běh dějin. Dokonce i datum na dnešních novinách svědčí o tom, že Ježíš Nazaretský žil před téméř 2 000 lety na této Zemi. Roky a letopočty se označují jako „před Kristem“ a „po Kristu“.

Jeho příchod byl předpovídán

Již stovky let před tím, než se Ježíš narodil, jsou v Bibli zaznamenána slova izraelských proroků, kteří předpovídali jeho příchod. Starý zákon, jenž psalo mnoho lidí v průběhu 1 500 let, obsahuje více než 300 proroctví popisujících do detailů Ježíšův příchod. Všechna se přesně vyplnila včetně jeho zázračného narození, života bez hříchu, nespočetných zázraků, smrti a zmrtvýchvstání.
Život, kterým Ježíš žil, zázraky, které vykonal, slova, jež říkal, jeho smrt na kříži, vzkříšení a nanebevstoupení – to vše ukazuje na skutečnost, že Ježíš nebyl jen pouhým člověkem. Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno“ (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6).


Nahoru

JEHO ŽIVOT A POSELSTVÍ ZPŮSOBUJÍ ZMĚNU 

 

Jestliže sledujete život a vliv Ježíše Nazaretského z historického hlediska, zjistíte, že on a poselství, se kterým přišel, způsobují velké změny v životech lidí a národů. Kdekoli jeho učení a vliv zasáhly, tam byla uznávána práva žen a demokratické principy, byly zakládány školy a univerzity, přijímány zákony na ochranu dětí, bylo zrušeno otroctví a uskutečnilo se mnoho dalších změn pro dobro lidstva.

Vzkříšený zakladatel

Ježíš z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel vstal z mrtvých. V tomto ohledu je křesťanství unikátní.

Kým je Ježíš z Nazareta pro vás?

Váš život tady na Zemi i po celou věčnost je ovlivněn tím, jak si na tuto otázku odpovíte.

Když oddělíte Ježíše Krista od křesťanství, nezbude vám nic. Biblické křesťanství není pouhá životní filozofie ani etický systém či lpění na náboženských rituálech. Pravé křesťanství je založeno na živém, osobním vztahu se vzkříšeným žijícím Ježíšem.

 


Nahoru

DŮVODY PROČ VĚŘIT 

 

Zmrtvýchvstání je středem křesťanské víry. Proto je zde uvedeno několik důvodů, proč ti lidé, kteří studovali vzkříšení, věří, že je to pravda.

 

 

Předpovězeno:

Za prvé: Ježíš sám předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání, které se staly přesně tak, jak řekl (viz Lukáš 18,31-33).

Prázdný hrob: 

Za druhé: vzkříšení je jediným možným zdůvodnitelným vysvětlením Ježíšova prázdného hrobu. Pečlivé čtení biblických záznamů ukazuje, že hrob, kde leželo Ježíšovo tělo, byl přísně střežen římskými vojáky a uzavřen obrovskou kamennou deskou.

Osobní setkání:
Za třetí: po svém zmrtvýchvstání se Ježíš při nejméně 10 příležitostech zjevil těm, kteří jej znali, a také více než 500 lidem najednou. Kristus dokázal, že tato zjevení nebyla halucinacemi: jedl s nimi, mluvil s nimi a oni se ho dotýkali.

Vznik církve:

Za čtvrté: zmrtvýchvstání je jediným rozumným vysvětlením pro počátek křesťanské církve. Křesťanská církev je v lidských dějinách největší institucí, jaká kdy existovala.

Změněné životy:

Za páté: zmrtvýchvstání je jediným logickým vysvětlením pro změny v životech učedníků. Opustili Ježíše před tím, než byl ukřižován, a po jeho smrti byli plní strachu. Neočekávali, že Ježíš vstane z mrtvých (Lukáš 24,1-11).
A přece po Ježíšově zmrtvýchvstání a po tom, co prožili o letnicích, titíž ustrašení a zklamaní muži a ženy byli změněni mocnou silou vzkříšeného Krista. V jeho jménu od základů změnili svět.

Živý Bůh:

Francouzský fyzik a filozof Blaise Pascal měl na mysli to, že každý člověk potřebuje ve svém životě Krista, když řekl: „V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista.“


Nahoru

Věříš tomu, že Ježíš je živý Bůh, a chceš, aby změnil Tvůj život?

Jestli ano, tak mu to prostě řekni. Jak to udělat se dozvíš na další straně s názvem „Rozhodnutí“.

 Jak na rozhodnutí? »